Програма РЕБАЛАНС

16 седмична програма РЕБАЛАНС

16 седмична програма РЕБАЛАНС със Симона Вътева  Чувствате ли се … Изтощени? Тревожни, неспокойни? Не може да се фокусирате? Страдате от мозъчна мъгла? С повишен апетит, който трудно се задоволява? Правите всичко по силите си, но не може да се освободите от натрупаните колиграми? Събуждате се през нощта или имате проблеми Прочетете повече…

На гости при Симона Вътева (@simonavateva.bg)

На 09.09.2021 от 19.00 часа ще гостуваме на живо при Симона Вътева. Антония Донкова ще ви разкаже малко повече за етеричните масла и как да ги употребяваме безопасно! Може да подготвите и зададете Вашите въпроси в Инстаграм на @simonavateva.bg https://www.instagram.com/simonavateva.bg/ Очакваме ви! Видео от Live-a на 09 Септември 2021 Antonia Прочетете повече…

БЕЗОПАСНАТА ПЛАСTМАСА НА DoTERRA

Пластмаса на Doterra Всички знаем, че етеричните масла са силно концентрирани и си взаимодействат с много химични елементи, включително и пластмасите. Въпреки, че това е проблем, не всички видове от пластмасите са еднакво чувствителни и податливи на реакции с маслата, както и различните етерични масла влияят по различен начин на Прочетете повече…

Eдна покъртителна facebook история за маслата и чудесата, които могат да сътворят

 

(Disclaimer: There is no claim that this disease was cured. We are only sharing this documented experience. We know that essential oils work at the cellular level, some like frankincense can break the blood brain barrier and are super supportive of the neurological system. Only very high grade essential oils are recommended. Every body is different. Results may vary greatly, but we are confident that as people step out and begin to incorporate these gifts of the earth into their health and wellness routine, they will be safe and effective in supporting the physical body and emotions at some level. If you only were to experience/see a small improvement, for most people that would be worth it.)My mom has suffered with a form of dementia called Lewy Body Dementia. She started showing symptoms at age 67. This is the diagnosis Robin Williams got when he committed suicide because the suffering and quality of life are excruciating. It takes over your brain and your central nervous system and gives the person Parkinson’s symptoms at the same time. It made my mom into nearly a vegetative state. For two years, her face was blank, she lost her ability to walk, speak, and feed herself. She could not dress herself. She was like a 3 month-old infant. If I pointed to a clock, she would not know what it was. If I asked her to point to something, she would not know what that meant. It was so incredibly sad for me to see my mom, and best friend this way. There is no cure for the disease and no treatment. They just give medications to help calm symptoms but nothing worked. Last February 2018, I decided to put 3 drops of Frankincense and 3 drops of Copaiba underneath her tongue once a day. Within a week, she started talking more and even making some little jokes. Within a month, she was talking normal with very little memory lapse. It has been almost a year now (10 months) and my mom has no symptoms of this disease! She is so normal and happy that it’s the closest thing I’ve witnessed to someone being resurrected from the dead. Before this, the doctor asked if I wanted her to be placed in Pallative Care—She had no quality of life. She just existed—and suffered. Now she can even drive!!!!

Публикувахте от Tami Lynn Olson в Петък, 14 декември 2018 г.

 

(Предупреждение: Няма претенции, че тази болест е била излекувана. Ние само споделяме този документиран опит. Знаем, че етерични масла работят на клетъчно ниво, някои като тамян могат да преминат мозъчната бариера и са супер подкрепящи нервната система. Препоръчва се само да е много висок терапевтичен клас етерични масла. Всяко тяло е различно. Резултатите могат да се различават значително, но ние сме уверени, че когато хората започнат да включват тези подаръци на земята в подкрепа на тяхното здраве, те ще бъдат безопасни и ефективни и на физическото тяло и емоциите на някакво ниво. Ако само се опиташ да видиш малко подобрение, за повечето хора, ще си струва. ))))))
Майка ми е страдала от форма на деменция, наречена ” леви телесна деменция“. Тя започна да показва симптоми на 67.-годишна възраст. Това е диагнозата, която Робин Уилямс получи, когато се самоуби, защото страданието и качеството на живота са мъчителни. Това уврежда мозъка и централната нервна система и дава на човека паркинсон по едно и също време. Заболяването направи майка ми в почти вегетативно състояние. Две години лицето й беше празно, тя загуби способността си да ходи, да говори и да се храни сама. Не можеше да се облича сама. Тя беше като 3-месечно бебе. Ако посоча часовник, тя няма да знае какво е. Ако я помоля да посочи нещо, тя няма да разбере какво означава това. Беше толкова тъжно за мен да видя майка си и най-добрия си приятел по този начин. Няма лек за болестта и няма лечение. Лекарите просто дават лекарства, за да помогнат за успокояване на симптомите, но нищо. Миналия февруари 2018 г. реших да сложа 3 капки тамян и 3 капки копайба под езика й веднъж на ден. След седмица започна да говори повече и дори да си прави шеги. В рамките на месец, тя говореше нормално с много малка загуба на памет. Вече мина почти година (10 месеца) и майка ми няма симптоми на тази болест! Тя е толкова нормална и щастлива и това е най-реалното нещо, на което съм била свидетел, че някой е възкръснал от мъртвите. Преди това докторът ме попита дали искам тя да бъде поставена в pallative грижи-тя нямаше качество на живот. Тя просто е съществувала и е страдала. Сега тя може дори да кара кола!!!

(още…)

Breathe

И понеже навън е студено и вируси дебнат навсякъде и кашлицата е неизбежна добавих в поръчката си и от това стикче. С отлични препоръки и ниска цена, удобно за в чантата и винаги под ръка. Нямам търпение да видя как работи, ако някой го е ползвал, моля да сподели

error: Content is protected !!